• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش نوخندان – جنوب غربي نوخندان – 300 متري غرب روستاي حضرت سلطان وقفي بنا آرامگاه 22/03/1379 2706 تيموري درگز آرامگاه علامه شهرستانی 1
  بخش نوخندان – دهستان شهرستانه - شمال روستاي حضرت سلطان وقفي بنا آرامگاه 24/01/1382 8265 سلجوقي درگز بقعه حضرت سلطان 2
  شهر درگز– واقع در خيابان رضوان – ميان قبرستان متروكه وقفي بنا آرامگاه 24/01/1382 8266 قاجاريه درگز بنای سید علیخان درگزی 3
  بخش لطف آباد – شهر لطف آباد – دهستان ديباج - حاشيه خيابان شايگان – روبروي مدرسه 13 آبان عمومي بنا آب انبار 10/03/1382 8943 قاجاريه درگز آب انبار قدیمی لطف آباد 4
  بخش مركزي – دهستان تكاب – داخل روستاي اتانلو – ضلع غربي تپه اتانلو -13 ك م غرب درگز دولتي بنا حمام 19/05/1384 12881 قاجاريه درگز حمام اتانلو 5
  شهر درگز - خ امام خميني (ره) - امام خميني 30 - نبش خيابان رضوان خصوصي بنا حمام 19/05/1384 12912 اواخر قاجار درگز حمام ممتاز 6
  شهر درگز -خ پاسداران 2 - نبش خيابان طالقاني خصوصي بنا حمام 22/05/1384 13108 پهلوي اول درگز حمام كمپاني (ارباب) 7
  بخش نوخندان - دهستان شهرستانه - داخل روستاي جشن آباد دولتي بنا حمام 25/08/1384 13868 اواخر قاجار درگز حمام جشن آباد 8
  بخش نوخندان-ميدان كشاورز-خ بوعلی سينا -جنب کتابخانه سيد علی ميرنيا - 12 ك م شمال غربی درگز خصوصي بنا حمام 25/08/1384 13888 پهلوي دوم درگز حمام حقيقي 9
  بخش مرکزی - دهستان تکاب - شرق روستای سعد آباد وقفي بنا آرامگاه 24/12/1384 15246 قاجاريه درگز بقعه سلطان مراد 10
  بخش نوخندان – دهستان شهرستانه - 200 متري جنوب غربي روستاي كاهو وقفي بنا آرامگاه 24/05/1385 15887 قاجاريه درگز آرامگاه بابا يرغان (يورقان) 11
  بخش مركزي - دهستان تكاب - 7 ك م جنوب روستاي دودانلو دولتي بنا قلعه 24/08/1385 16323 قرن 5-8 هـ .ق درگز قلعه رجبه 12
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 671 اشكاني درگز تپه شمسی خان 13
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 672 اشكاني - ساساني درگز تپه غازان بیگ 14
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 673 هزاره 2و1 ق .م درگز تپه تقی 15
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 674 هزاره 1 ق .م درگز تپه صاحب جان 16
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 675 هزاره 5 ق .م - تاريخي درگز یاریم تپه 17
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 676 اسلامي درگز تپه آرتیان 18
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 677 اسلامي درگز تپه اولیا 19
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 678 هزاره 1 ق .م درگز تپه خاخیان 20
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 679 اسلامي درگز تپه ای در جنوب شرقی درگز (تلكي تپه) 21
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 680 تاريخي درگز تپه خونچه 22
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 681 اسلامي درگز تپه کلات خونچه 23
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 682 هزاره 5 ق .م - ساساني درگز تپه يوخار قلعه 24
    دولتي تپه تپه 23/01/1346 683 هزاره 5 ق .م - ساساني درگز تپه یک کیلومتری جنوب یاریم تپه ( تپه پاسگاه) 25
    خصوصي تپه تپه 25/12/1379 3525 پيش از تاريخ - تاريخي درگز نوروز تپه 26
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6706 تاريخي درگز تپه شماره 3 امامزاده اولیا 27
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6707 ساساني درگز تپه شماره 4 امامزاده اولیا 28
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6708 اسلامي درگز جفت تپه 29
    خصوصي تپه تپه 10/10/1381 6709 تاريخي- قرون ميانه اسلامي درگز تپه جلفان 30
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6710 قرن 3-6 هـ .ق درگز تپه لیگ شماره 2 قمری 31
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6711 هزاره 5 - قرن 4و5
  هـ . ق
  درگز تپه ایلاق جوق 32
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6712 قرون اوليه - ميانه اسلامي درگز تپه توغان 33
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6713 قرن 12و13 هـ .ق درگز تپه قاتقلی امام 34
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6714 پيش از تاريخ - اسلامي درگز تپه پر کن 35
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6715 هزاره 5تا2- اسلامي درگز تپه لیک 36
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6716 صفويه درگز تپه و محوطه باستانی مولود آباد 37
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6717 تاريخي - اسلامي درگز تپه جشن آباد 38
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6718 اشكاني - ساساني درگز تپه شماره 3 سعد آباد 39
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6720 تاريخي درگز شاه تپه 40
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6721 پيش از تاريخ - تاريخي درگز تپه شماره 2 امامزاده اولیا 41
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6722 تاريخي درگز تپه دمکه 42
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6723 تاريخي درگز گندلی تپه 43
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6724 قرن 3-6 هـ .ق درگز تپه حضرت سلطان 44
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6725 تاريخي درگز تپه نادری 45
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6726 تاريخي درگز تپه کوشک 46
    دولتي تپه تپه 01/24/1382 8262 ساساني درگز تپه شماره 1 امامزاده اولیا 47
    دولتي تپه تپه 01/24/1382 8263 ساساني درگز تپه کال کلیسا 48
    دولتي تپه تپه 01/24/1382 8264 هزاره 1 ق . م درگز شهر تپه 49
    دولتي تپه تپه 24/04/1382 9245 پيش از تاريخ - اسلامي درگز تپه نوخندان 50
    دولتي تپه تپه 27/11/1382 10915 قرن 3-6 هـ . ق درگز تپه و محوطه به چنار 51
    دولتي تپه تپه 19/05/1384 12876 تاريخي درگز گندلي تپه 52
    دولتي تپه تپه 19/05/1384 12877 اواخر هزاره دوم تا تاريخي درگز تپه كهنه قلعه 53
    دولتي تپه تپه 19/05/1384 12878 تاريخي درگز ياسته تپه 54
    دولتي تپه تپه 19/05/1384 12879 تاريخي درگز تپه گل خندان 55
    دولتي تپه تپه 19/05/1384 12880 تاريخي درگز تپه كهنه باباجق 56
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13190 تاريخي- اسلامي درگز تپه مرز 57
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13191 تاريخي - قرن7-8هـ .ق درگز تپه قصر شيرين 58
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13192 تاريخي درگز تپه گرد وسطي 59
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13193 غزنويان - سلجوقي درگز تپه خزانه 60
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13194 تاريخي درگز تپه گرد عليا 61
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13308 تاريخي درگز تپه كرناوه 62
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13309 قرن 3-6 هـ .ق درگز تپه قلعه حسيني 63
    دولتي تپه تپه 22/05/1384 13311 اواخرهزاره 2 ق.م درگز تپه گرد سفلي 64
    دولتي تپه تپه 25/05/1384 13858 تاريخي درگز قره تپه 65
    دولتي تپه تپه 25/05/1384 13865 تاريخي درگز تپه قره برج 66
    دولتي تپه تپه 25/05/1384 13866 اسلامي- قرن 4- 8
  هـ .ق
  درگز تپه زلزله خراب 67
    دولتي تپه تپه 25/05/1384 13867 تاريخي- اسلامي درگز تپه مري پالكانلو 68
    دولتي تپه تپه 25/05/1384 13869 تاريخي- قرون ميانه اسلامي درگز تپه شمسه 69
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14301 تاريخي درگز تپه مراد داشی 70
    دولتي تپه تپه 24/12/1384 15227 قرن 5-9 هـ .ق درگز تپه کهنه قلعه شوی 71
    دولتي تپه تپه 24/12/1384 15230 ساساني- قرون اوليه اسلامي درگز تپه سعد آباد (1) 72
    دولتي تپه تپه 24/12/1384 15236 تاريخي- قرون اوليه اسلامي درگز تپه یوخار قلعه 73
    دولتي تپه تپه 24/12/1384 15237 تاريخي درگز تپه ذوالفقاری 74
    دولتي تپه تپه 24/05/1385 15882 سلجوقي - تيموري درگز تپه بابا يرغان 75
    دولتي تپه تپه 24/08/1385 16328 هزاره اول ق. م درگز تپه نظر 76
    دولتي تپه تپه 24/08/1385 16330 ساساني درگز تپه سيدها 77
    دولتي تپه تپه 24/08/1385 16333 ساساني درگز تپه سادات 78
    دولتي تپه تپه 06/12/1385 17577 تاريخي درگز مرادتپه 79
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19101 تاريخي درگز تپه سيد آباد 80
    دولتي تپه تپه 13/11/1388 29049 قرون اوليه اسلامي- قرن 7-4 هـ .ق درگز تپه اسپيان 81
    خصوصي تپه تپه 27/03/1396 31757 ساسانی درگز محوطه باستان شناختی تپه شیلگان 82
    دولتي مجموعه مجموعه 16/12/1384 14317 قرن 9-13 هـ .ق درگز مجموعه تپه های یومری 83
    دولتي محوطه محوطه 24/11/1375 1846 ساساني درگز محوطه باستانی بنديان 84
    دولتي محوطه قبرستان 10/10/1381 6719 تاريخي- قرن 7 و8 
  هـ .ق
  درگز قبرستان گور گبر 85
    دولتي محوطه محوطه 27/11/1382 10920 قرن 8-11 هـ .ق درگز محوطه باستانی کماج خور 86
    دولتي محوطه قبرستان 22/05/1384 13195 قرون ميانه اسلامي درگز قبرستان گبرها 87
    دولتي محوطه محوطه 22/05/1384 13310 تاريخي- اسلامي درگز محوطه شهر خراب 88
    دولتي محوطه محوطه 25/08/1384 13864 تاريخي درگز محوطه نخود تپه 89
    دولتي محوطه محوطه 24/12/1384 15233 تاريخي درگز محوطه باستانی سید عرب 90
    دولتي محوطه قبرستان 24/08/1385 16332 قرون 19-13 هـ .ق درگز قبرستان و بقاياي قلعه حضرت سلطان 91
   
   
   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق